· audit plnenia legislatívnych požiadaviek pre
oblasť vodného hospodárstva
· poradenstvo v oblasti zavedenia legislatívy
vodného hospodárstva vo firme
· školenie pracovníkov - vodohospodárov
· odporučenie opatrení pre dosiahnutie
súladu s legislatívou vodného hospodárstva
 
Vodné hospodárstvo
Inžinierska činnosť
Poradenstvo

· spracovanie žiadostí pre štátnu vodnú správu
· vypracovanie a schválenie Plánu preventívnych
opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku
škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného
prostredia
· vypracovanie a schválenie Prevádzkových
poriadkov
· zavedenie prevádzkových záznamov a povinnej
evidencie
· Spracovanie hlásenia o odbere podzemných a
povrchových vôd a vypúšťanie odpadových vôd.
· Spracovanie poplatkového priznania a oznámenia
za odbery a vypúšťanie vôd
· Zabezpečenie výkonu funkcie vodohospodára