· Ekologické poradenstvo - komplexné ekologické poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, nakladania s vodami, znečisťovania a ochrany ovzdušia,
prevádzkovania zariadení týkajúcich sa ŽP.
· Inžinierska činnosť - komplexné zabezpečenie povinností firiem vyplývajúcich z legislatívnych predpisov v oblasti ŽP.
Jednorázová inžinierska činnosť je riešená na základe objednávky, alebo zmluvy.
Externá inžinierska činnosť je riešená na základe dlhodobej zmluvy. 
· Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia na pracoviskách a prevádzkach.
· Výkon funkcie externého pracovníka a poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi / v zmysle zákona o odpadoch /.
· Výkon funkcie externého vodohospodára / v zmysle zákona o vodách / a poradenstvo v oblasti ochrany vôd.
· Výkon funkcie externého pracovníka pre oblasť ochrany ovzdušia.
· Zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy v odpadovom, vodnom hospodárstve a ochrany ovzdušia.
· Zabezpečenie spracovania zámeru a správy o vplyve činnosti na životné prostredie / EIA / , odborné posudky k činnostiam.
· Zabezpečenie zneškodnenia alebo zhodnotenia odpadov.
Naša činnosť