· Priebežné kontrolovanie stavu ochrany ovzdušia a
dodržiavania legislatívnych povinností
· Spracovanie hlásení a žiadostí v oblasti ochrany ovzdušia na
vydanie súhlasov na povolenie prevádzky zdrojov
znečisťovania
· Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a
povolení na prevádzku zdrojov znečisťovania
· Výpočet poplatkov, zasielanie povinnej evidencie a
povinného hlásenia za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona
č.: 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších zmien a doplnkov vždy k požadovanému
termínu 15. 2. za predchádzajúci kalendárny rok
· Zavedenie prevádzkovej evidencie malých, stredných a
veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Vyhlášky
MŽP SR č.: 357/2010 Z. z.
· Zabezpečenie spracovania odborných posudkov pre zdroje
znečisťovania ovzdušia
· Zabezpečenie povinného merania emisií znečisťujúcich látok
pre stredné a veľké zdroje znečisťovania
· Oboznamovanie s výsledkami kontrol a zistenými
nedostatkami zodpovedných vedúcich pracovníkov Vášho
podniku
· Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených
nedostatkov
·  Spolupráca prípadne zastupovanie pri kontrolách zo strany
štátnej správy
Ochrana ovzdušia
Zákonom č.: 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia došlo k zmene legislatívnych povinností subjektov, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania. Ich povinnosťou je požiadať o vydanie súhlasov na prevádzku, spracovanie odborného posudku, zabezpečiť povinné merania emisií, vedenie prevádzkovej evidencie podľa osobitného predpisu a v neposlednom rade vykonať výpočet poplatkov a podať hlásenia za zdroje znečisťovania počnúc kotolňami s výkonom do 300 kW, technológie povrchových úprav (lakovanie), chov hospodárskych zvierat, spracovanie plastov, sušenie a spracovanie potravinárskych výrobkov a mnohé ďalšie.

Inžinierska činnosť
Poradenstvo


· Vykonanie vstupného auditu stavu ochrany ovzdušia v
zmysle zákona č.: 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a
vyhlášok MŽP SR a ďalších súvisiacich predpisov  
· Oboznámenie s výsledkami auditu a kontroly a
zistenými nedostatkami zodpovedných vedúcich
pracovníkov  Vášho podniku
· Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených
nedostatkov