· zaradenie odpadov v zmysle Katalógu odpadov
· vypracovanie žiadostí pre príslušné orgány štátnej
správy
· vypracovanie programu odpadového
hospodárstva
· vypracovanie havarijného plánu pre odpadové
hospodárstvo
· vypracovanie prevádzkových poriadkov skladov
nebezpečných odpadov
· vypracovanie identifikačných listov nebezpečných
odpadov
· vypracovanie Programu odpadového
hospodárstva
· vedenie evidencie tvorby odpadov
· vypracovanie ročného Hlásenia o vzniku a
nakladaní s odpadmi
Odpadové hospodárstvo
Inžinierska činnosť
Poradenstvo

· audit plnenia legislatívnych požiadaviek pre oblasť
odpadového hospodárstva
· návrh organizácie odpadového hospodárstva firmy
· kontroly a návrh opatrení pre odpadové hospodárstvo
firmy
· odporučenie zhodnocovania, zneškodňovania v
povolených zariadeniach na nakladanie s odpadmi,
konzultácie zmlúv
· školenie pracovníkov - odpadových hospodárov
· metodický legislatívny dohľad nad činnosťami v
odpadovom hospodárstve firmy