· MeMO Consulting s.r.o. sa na slovenskom trhu špecializuje na poskytovanie poradenstva a inžinierskych služieb vo vybraných oblastiach
životného prostredia.
· MeMO Consulting s.r.o. medzi silné stránky zaraďuje poradenskú činnosť firmy pre oblasť odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a
ochrany ovzdušia, najmä návrh metodiky riešenia systému plnenia legislatívnych povinností  vrátane prípravy a spracovania potrebnej
dokumentácie pre vydanie povolení a súhlasov príslušným úradom ŽP. Súčasťou činnosti je aj spracovanie hlásení a poplatkových priznaní v
požadovanej forme a termínoch v zmysle legislatívy.
· MeMO Consulting s.r.o. realizuje v prípade požiadavky individuálne vzdelávanie pracovníkov riadiacich oblasť životného prostredia, najmä
odpadových hospodárov a vodohospodárov a školenia z legislatívy životného prostredia .
· MeMO Consulting s.r.o. spolupracuje na príprave vybraných časti žiadostí pre IPKZ a posúdenia EIA
· MeMO Consulting s.r.o.  je držiteľom oprávnenia na vypracovávanie odborných posudkov vo veciach odpadového hospodárstva
podľa vyhlášky č. 126/2004 Z. z.
O firme